Hướng dẫn bạn trở về Trình soạn thảo cũ WordPress 5.0

Trong theme của bạn, mở file functions.php thêm dòng này:

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false');

Thao tác này giúp bạn trở về trình soạn thảo cũ WordPress trong phiên bản WordPress 5.0 mà không cần cài đặt plugins nào.

Có thể dùng thêm plugin  TinyMCE Advance Để thêm công cụ định dạng cho trình soạn thảo của wordpress.