Liên kết khi được bấm sẽ được chuyển đến trang chuyên hướng mà không chuyển ngay đến link bên ngoài, có chỉ định sau bao nhiêu giây thì chuyển và có nút ngừng chuyển hướng và chuyển hướng ngay.

1. Code chuyển hướng liên kết

vào thư mục theme mà website wordpress đang sử dụng (/public_html/wp-content/themes) tạo file mới có tên chuyen-huong.php, chèn code bên dưới và lưu lại

2. Tạo trang chuyển hướng liên kết

(Trang > Tạo trang mới), Thuộc tính trang mẫu = chuyển hướng.

3. Sử dụng

Tạo nút liên kết /chuyen-huong?url=https://domain.com

Kết quả

Có thể thay đổi thời gian, xóa nút chuyển, hủy chuyển trong file chuyen-huong.php đã tạo ở trên.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *