Canva – Templates bất động sản – Hướng dẫn sử dụng canva.com

  • 00:05​ Tải ảnh vào Canva
  • 00:18 Thao tác với ảnh
  • 00:58 Màu sắc
  • 01:08 Thao tác với Text
  • 01:28 Xuất file PNG-JPG

Thư viện mẫu Cavan Bất động sản thiết kế bởi @hoasiso: https://hoasiso.edu.vn/canva-bds/

Tạo Tài khoản Canva miễn phí: Canva.com